§ 1

Zakres

G-PHARMA Consulting („Usługodawca”) chroni prywatność użytkowników swoich stron internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe zasady ochrony prywatności użytkowników tej strony („Strona”) oraz innych stron obsługiwanych przez Usługodawcę zawierających bezpośrednie odsyłacze do treści niniejszej Polityki Prywatności, uruchamiane kliknięciem łącza „Polityka Prywatności” w stopce Strony.

§ 2

Zbieranie danych

Za pośrednictwem Strony Usługodawca może gromadzić różnego rodzaju informacje o użytkowniku, w tym następujące dane:
 • Dane identyfikacyjne nadesłane przez użytkownika. Na podstawie zgody użytkownika Usługodawca może gromadzić dane, w tym dane osobowe nadesłane przez użytkownika, umożliwiające identyfikację jego osoby, takie jak e-mail, imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, numer prawa wykonywania zawodu, numer telefonu, rodzaj wykonywanej specjalizacji, leczone schorzenia (klasyfikacja ICD10), rodzaj miejsca pracy, nazwa, województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu („Dane Użytkownika”). Miejsca na Stronie, w których są zbierane dane są wyraźnie wskazane.
 • Logi serwera sieciowego. Podobnie jak ogromna większość administratorów stron internetowych, Usługodawca automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia strony przez użytkownika za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest strona (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP użytkownika (patrz także poniżej), data i miejsce odwiedzenia Strony, odwiedzone zakładki na Stronie, strona internetowa, z której użytkownik wszedł do tej Strony, rodzaj używanej przeglądarki (np. Internet Explorer), rodzaj używanego systemu operacyjnego (np. Windows 2000) oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego użytkownika (np. AOL). Jeżeli Strona wykorzystuje pliki cookie (o czym mowa poniżej), serwer sieciowy będzie również zapisywał tę informację. Usługodawca często przegląda logi serwera w celu stwierdzenia, które strony są najczęściej odwiedzane. Służy to uzyskaniu lepszej orientacji na temat tego, jak nasi goście korzystają ze Strony. Praktyka ta, zwana powszechnie statystyką internetową (Web Statistics), umożliwia Usługodawcy utrzymanie i doskonalenie serwisu. Ponadto, w przypadku nadużycia systemu, możemy skorzystać z powyższych informacji wspólnie z obsługującym użytkownika operatorem serwisu internetowego i władzami lokalnymi w celu dotarcia do źródła nadużycia.
 • Adresy IP. Usługodawca może gromadzić informacje o adresie IP użytkownika. Adres IP to numer nadany komputerowi użytkownika przez operatora serwisu internetowego w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do internetu. Zazwyczaj, adres IP zmienia się przy każdym podłączeniu się użytkownika do internetu (jest to tzw. adres „dynamiczny”). Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach, w przypadku łącza szerokopasmowego istnieje możliwość, że uzyskany przez nas adres IP użytkownika lub nawet wykorzystywany przez nas plik cookie będzie zawierać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku niektórych łączy szerokopasmowych adres IP użytkownika nie zmienia się (pozostaje „statyczny”) i mógłby zostać skojarzony z jego komputerem osobistym. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego.
 • Pliki cookie. Strona korzysta obecnie z technologii pod nazwą „cookie”. Plik cookie stanowi informację, którą nasz serwer sieciowy wysyła do komputera użytkownika (a właściwie do pliku przeglądarki) z chwilą uzyskania przez użytkownika dostępu do Strony. Niniejsza część Polityki Prywatności opisuje zasady wykorzystywania plików cookie związanych z korzystaniem z Strony, informuje, jak odnaleźć pliki cookie w komputerze użytkownika oraz jak zmienić ustawienia prywatności w celu ograniczenia zastosowania tych plików. Należy pamiętać, że ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania z Strony przez użytkownika oraz uniemożliwić mu dostęp do niej (i innych stron internetowych). Usługodawca korzysta obecnie bądź może w przyszłości korzystać z następujących plików cookie na Stronie:
  • Pliki programu webtrends. Nasz serwer sieciowy może zainstalować w komputerze użytkownika plik cookie zwiększający dokładność programu statystycznego pod nazwą „webtrends”. Jakkolwiek plik ten umożliwia odtworzenie profilu zachowań użytkownika w internecie, nie umożliwia on identyfikacji tożsamości użytkownika (nie zawiera on danych osobowych). Korzystamy z tego rodzaju profilów w celu ustalenia wspólnych zachowań naszych użytkowników, co pomaga nam w utrzymaniu i doskonaleniu naszego serwisu. Plik ten pozostaje w komputerze użytkownika przez czas nieoznaczony, nawet po opuszczeniu Strony.
  • Cookie dotyczące sesji. W trakcie korzystania przez użytkownika z Strony nasz system musi często przywoływać zapisane w pamięci dane techniczne użytkownika podczas przechodzenia przez niego na kolejne strony. Korzystamy z tych danych technicznych na wiele sposobów w celu ulepszania sposobi korzystania z Strony przez użytkownika. Plik ten nie zawiera żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę użytkownika (nie zawiera danych osobowych) i istnieje tylko do czasu zakończenia sesji i opuszczenia Strony.
  • Plik logowania i wielokrotnego korzystania. Przy zalogowaniu się przez użytkownika do strefy ograniczonego dostępu możemy zainstalować plik cookie na komputerze użytkownika w celu zapamiętania jego danych na potrzeby logowania. Mogą one zostać wykorzystane dla wygody użytkownika w celu uniknięcia konieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnym logowaniu. Plik ten pozostaje w komputerze użytkownika przez czas nieoznaczony, nawet po opuszczeniu Strony.
 • Pliki cookie osób trzecich znajdujące się na Stronie. Usługodawca nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików cookie w komputerze użytkownika za pośrednictwem Strony, chyba że pliki te instalowane są na nasz wniosek i znajdują się pod naszą bezpośrednią kontrolą, a osoby trzecie nie mają dostępu do nich ani możliwości korzystania z nich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Odmowa przyjęcia i kontrola plików cookie. Nawet jeżeli użytkownik nie zezwoli na umieszczanie plików cookie na swoim komputerze, większość zawartości Strony pozostanie w dalszym ciągu widoczna, jednak niektóre funkcje takie jak uzyskanie statusu zarejestrowanego użytkownika mogą być niedostępne. Istnieją różne metody przeglądania i usuwania plików cookie zainstalowanych w komputerze użytkownika, w zależności od rodzaju używanej przeglądarki. Poniższej przedstawiamy instrukcje dla użytkowników korzystających z Internet Explorer 5.0 lub nowszej wersji tej przeglądarki. Użytkownikom korzystającym z innych przeglądarek proponujemy odwiedzenie strony internetowej producenta, gdzie powinni znaleźć odpowiednie informacje, lub odwiedzenie strony http://www.aboutcookies.org/deletecookies.asp bądź podobnej strony.
 • W celu przejrzenia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 5.0 lub w nowszej wersji:
  Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę General (Ogólne), naciśnij przycisk Settings (Ustawienia) i View Files (Przejrzyj Pliki).
 • W celu kontrolowania plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 5.0 lub nowszej wersji:
  Internet Explorer 6.01

  Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę Privacy (Prywatność), wybierz opcję Custom Level (Poziom niestandardowy), kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane). Zaznacz opcję „override automatic cookie handling” (zastąp automatyczną obsługę plików cookie) i wybierz opcję Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj), odpowiednio.

  Internet Explorer 5.0 lub 5.51

  Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę Security (Bezpieczeństwo), wybierz opcję Custom Level (Poziom niestandardowy). Przewiń okno w dół do szóstej pozycji, aby sprawdzić sposób obsługi plików cookie przez IE5, i zmień wybraną opcję na Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj), odpowiednio.

§ 3

Przetwarzanie i udostępnianie danych

Usługodawca będzie przetwarzać Dane Użytkownika dla celów umożliwienia użytkownikowi korzystania z Strony. Ponadto, Usługodawca może przetwarzać te dane także dla swoich potrzeb, w tym w celu lepszego zrozumienia potrzeb użytkownika oraz zrozumienia, w jaki sposób możemy udoskonalić nasze serwisy internetowe, produkty i usługi. Usługodawca może również wykorzystywać Dane Użytkownika w celu kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celu przekazania mu ogólnych informacji na temat zdrowia (np. informacji o różnych schorzeniach) oraz informacji o produktach i usługach Usługodawcy.

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204 z późn. zm.) jest Usługodawca.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia Usług oraz innych celach, na które zgodę wyrazi Użytkowników, bądź jeżeli ich przetwarzanie jest dopuszczone na mocy przepisu prawa.

Przetwarzanie danych przez Usługodawcę będzie prowadzone przez okres korzystania ze Strony. O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę lub umożliwiają to przepisy obowiązującego prawa, przetwarzanie danych może być prowadzone także po tym okresie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie w tajemnicy danych pozwalających na logowanie oraz za wszelkie działania wykonane na Stronie po zalogowaniu. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za kontrolę nad sposobem przechowywania oraz używania loginu i hasła, a także za kontrolę dostępu oraz użytkowanie założonego Konta Użytkownika.

Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych (trzecich) i nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej poza wyjątkami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane Użytkownika wykonawcom i partnerom Usługodawcy w związku z usługami świadczonymi przez te osoby lub podmioty na rzecz Usługodawcy lub we współpracy z Usługodawcą. Korzystanie z Danych Użytkownika przez podwykonawców i partnerów ograniczone jest wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazywania Danych Użytkownika w odpowiednim zakresie na żądanie uprawnionych organów władz. Każda osoba trzecia, której udostępnione zostaną Dane Użytkownika (z wyłączeniem organów władz, którym informacje są ujawniane na skutek wymogów wynikających z przepisów prawa) zostanie umownie zobowiązana do zapewnienia ochrony prywatności co najmniej na poziomie przewidzianym w niniejszej Polityce Prywatności.

Usługodawca zwraca uwagę, że korzystanie ze Strony może wiązać się z zagrożeniem związanym z korzystaniem z Internetu. Miejsce, w którym przechowywane są dane, chronione jest zabezpieczeniami fizycznymi, elektronicznymi oraz organizacyjnymi w celu odpowiedniej ochrony danych udostępnionych Usługodawcy. Usługodawca nie ma jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną pomiędzy momentem ich wysłania przez Użytkownika, a dotarciem do Usługodawcy.

Usługodawca informuje, że może przesyłać na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacje o charakterze technicznym oraz inne dane związane z funkcjonowaniem Strony. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.

W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§ 4

Poprawianie i usuwanie danych

W przypadku zmiany Danych Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać ich aktualizacji na swoim Koncie Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkownika lub inne osoby nieaktualnymi danymi.

Usługodawca niniejszym informuje, że każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Każdy użytkownik może również żądać ich usunięcia, jak też usunięcia konta użytkownika. W takim celu prosimy o wystosowanie pisma do Usługodawcy na następujący adres:

G-PHARMA Consulting Krzysztof Gojdź, ul. Biały Kamień 3 lok. U4 , 02-593 Warszawa / al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa

niektórych Danych Użytkownika może skutkować usunięciem Konta Użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o usunięciu jego Konta Użytkownika.

W celu dokonania aktualizacji lub zmiany Danych Użytkownika należy przesłać informację o zmienionych Danych Użytkownika na adres email: pomoc@e-medycyna.pl. Użytkownik zostanie powiadomiony o uaktualnieniu jego konta.

§ 5

Bezpieczeństwo

Obszary Strony, w których gromadzone są Dane Użytkownika, korzystają z szyfrowanego protokołu bezpiecznego łączenia Secure Socket Layer (SSL), jednak w celu korzystania z tego protokołu przeglądarka użytkownika musi umożliwiać obsługę stron szyfrowanych (funkcja ta występuje w Internet Explorer 3.0 i nowszych wersjach).

§ 6

Łącza do innych stron

Dla wygody odwiedzających Strona może oferować łącza do szeregu Stron, które w naszej opinii mogą zawierać użyteczne informacje. Opisane w niniejszym dokumencie zasady i procedury nie mają zastosowania do takich stron. Proponujemy bezpośredni kontakt w celu uzyskania informacji na temat zasad prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia i dystrybucji danych stosowanych przez takie strony. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania ani za treść stron internetowych osób trzecich.

§ 7

Zmiany polityki prywatności

Usługodawca może co pewien czas dokonywać uaktualnień niniejszej Polityki Prywatności. W takiej sytuacji uaktualniona wersja Polityki Prywatności zostanie udostępniona użytkownikom poprzez umieszczenie jej na niniejszej stronie. O terminie wejścia w życie nowej polityki będziemy informować na Stronie z 30-dniowym wyprzedzeniem. Ostatnie uaktualnienie: 28.03.2012 r.

§ 8

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub Strony prosimy o kontakt z e-medycyna.pl pod adresem pomoc@e-medycyna.pl